PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Telephelyfejlesztés

 

Telephelyfejlesztés

A pályázat célja:

A pályázat célja a dél-alföldi, észak-alföldi és közép-dunántúli mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni.

Pályázók köre:

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy teljes fő volt:

·         Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115,

·         121, 123, 128, 129, 131, 138, 139)

·         Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212,

·         213, 226, 227, 229, 231, 232)

·         Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)

Jelen felhívás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

Lehetőség nyílik arra, hogy egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül több telephelyet is fejlesszen, ugyanakkor egy kedvezményezett országosan csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást. A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható.

Támogatható tevékenységek köre:

1.)Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás

·         komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás,

·         falkutatás, egyéb örökségvédelmi előkészítési tevékenység, irtási munkák,

·         tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki

·         beavatkozás, tereprendezés, talajmunka

·         bontás, törmelék elhordás

·         termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a

·         meglévő épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának,

·         felújításának

·         technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.)

·         a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés

·         az épületre aktiválható technológiafejlesztés

2.)  Alapinfrastrukturális beruházások

·         alapinfrastruktúra kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek számolhatóak el

3.)  Eszközbeszerzés

·         működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is)

·         a pályázati felhívás keretében nem elszámolható költség különösen gépjármű lízing költsége.

Elszámolható költségek:

1.)  Előkészítési költségek

·         kizárólag a projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei számolhatóak el akkor, ha a projekt építési engedély köteles.

2.) Megvalósítási költségek

·         Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás

·         Alapinfrastruktúra kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek

·         Eszközbeszerzés a működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is). Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a nettó 100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka.

Fenntartási kötelezettség:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő három évben a vállalkozás által foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem csökken a bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel megnövelt értéke alá.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

·         amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

·         amely a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés alá tartozik

·         amelynek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA- /EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át

·         mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22; 2003-as TEÁOR szám: 01.11-

·         05.02) teszi ki

·         továbbá azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:

·         népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy

·         állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

Kizáró tényezők:

A Telephelyfejlesztés pályázati konstrukció esetében nem támogatható:

·         azon projekt, melynek során nem történik minimum 1 fő munkahelyteremtés

·         a tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés

·         azon projekt, amelynek megvalósításához a pályázat benyújtásának idejében a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében

·         kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20)

·         pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66)

·         logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés

·         turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés

Támogatás mértéke:

A Telephelyfejlesztés pályázati konstrukció esetében meghatározott támogatási mérték, de legfeljebb

·         az összes elszámolható költség legfeljebb 70%-a igényelhető a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban,

·         legfeljebb 60%-a a Közép-dunántúli régióban.

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

Önerő mértéke:

·         Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 50%-ának, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.)

·         Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek esetében 45 %- ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

·         Jelen kiírás keretében regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség minimum 25 %-ának megfelelő mértékű, minden állami támogatástól mentes saját forrást szükséges biztosítani.

Előleg mértéke:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A pályázatok benyújtása 2012. november 26-ig lehetséges.

Forrás: rollingconsulting.hu

 

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ