PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Új Széchenyi Hitelek

 

Új Széchenyi Beruházási Hitel

Szerződő fél:

Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősül.

Az adott naptári évben a Kedvezményezett nem nyújthat be újabb hitelkérelmet, amennyiben a Kombinált Mikrohitel Keretében ugyanazon naptári évben korábban benyújtott hitelkérelme alapján már támogatásban részesült.

Finanszírozható projektek:

Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;

meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/ vagy fejlesztése;

gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is;

beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközrész aránya nem haladhatja meg a teljes folyósított hitelösszeg 30%-át.

Hitelösszeg:

500.000 Ft – 50.000.000 Ft

Termék
ügyleti kamata:

4.9 %

A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik:

Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb
----------------------------------------------------------
360 * 100

Futamidő

1 – 10 év

Önerő

A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a,melynek meglétét legkésőbb a folyósításig igazolni szükséges.

A tőketörlesztés
türelmi ideje

Maximum 24 hónap

Biztosíték

A Társaság által  megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és az esetleges végrehajtás várható költségeinek 100%-át. 

 

Forrás: www.mifin.hu

 

Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel

Szerződő fél

Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősül.

Finanszírozható
projektek:

Olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök finanszírozása, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik;

A forgóeszköz finanszírozás kizárólag tevékenységbővítéshez kapcsolódhat.

Tevékenységbővítésnek minősül: készletek bővítése, új munkaerő alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bővítése, technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), meglévő üzleti infrastruktúra bővítése, új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

 

Hitelösszeg:

500.000 Ft – 50.000.000 Ft

Termék  ügyleti kamata

4.9 %

A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik:

 

Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb
---------------------------------------------------------
360 * 100

Futamidő

Maximum 3  év

A tőketörlesztés türelmi ideje

Maximum. 2 hónap 

Biztosíték

A Társaság által  megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és az esetleges végrehajtás várható költségeinek 100%-át.  

 1.1.3.  Az Új Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási hitel az alábbi célokra nem használható fel:

  • a visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
  • fennálló hitel finanszírozására;
  • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve
  • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandő) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására.

1.1.4. Az Új Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási hitel felhasználásának határideje
A kedvezményezettnek a támogatott projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a szerződéskötést követő 24 hónapon belül befejezni. A kedvezményezett a projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal alátámasztottan köteles igazolni a MiFiN Zrt felé.

Forrás: www.mifin.hu

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ